Fleet
 
ÖZELLİKLER ALOPO PARPALI KOSOVAK MERIOS ORITA
Flag Liberia Turkey Turkey Panama Panama
Built 2004 1998 1999 2002 2004
IMO No 9329564 9134701 9211157 9264764 9318931
Deadweight 8.262 13.623 18.441 8.015 8.200
Total TEUS 698 1.055 1.129 657 672
Teus at @ 14 M/T. 444 720 820 390 390
Containers