Gemilerimiz
 
ÖZELLİKLER KOSOVAK PARPALI ADILIA 1 MAX PAFILIA SING ALOPO MERIOS ELBE CHONA SERENADA
Flag Turkey Turkey Portuguese Liberia Liberia Panama Liberia Panama Liberia Liberia Malta
Built 1999 1998 2005 2006 2006 2005 2004 2002 2001 2000 1999
IMO No 9211157 9134701 9318761 9351098 9322853 9322841 9329564 9264764 9244180 9201877 9201865
Deadweight 18.441 13.623 11.050 8.723 8.640 8.393 8.262 8.015 8.003 3.820 3.739
Total TEUS 1.129 1.055 832 724 712 712 698 657 707 344 344
Teus at @ 14 M/T. 820 720 637 446 428 428 444 390 400 213 213
Konteynerlerimiz
Türkçe