6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE
AYDINLATMA BİLDİRİMİ (“BİLDİRİM”)

Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem verir. Bu çerçevede şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerine, uyulması gereken usul ve esaslara uygun hareket ederiz. Bu kapsamda haklarınızı ve yükümlülüklerinizi aydınlatma ve bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getiririz.
Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işbu Bildirim çerçevesinde açıklanan kapsamda işleyebilecektir. Çalışanlar da iş gereklilikleri bakımından hizmetlerini; muhatap olunan tedarikçiler dahil sair 3. kişiler ve kuruluşlarla (genel olarak “Muhataplar” olarak anılacaktır) KVKK ve türev mevzuat doğrultusunda sürdürür ve çalışanlar “Muhataplar”la ilişkisinde kişisel verilerin korunması kapsamında personel olarak yükümlülük ve sorumluluklarına da riayet eder.

A) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ TEMEL İLKELER
Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. hem iç prosedürlerinde hem dış prosedürlerinde, KVKK’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Bildirim ile kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk
• Doğruluk ve güncellik
• Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
• Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme
• Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

B) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KVKK’nun 5. Maddesi’ne uygun olarak Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. tarafından “kişisel veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir:
• İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması
• Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi
• Fiili İmkansızlık Nedeniyle İlgili Kişinin Rızasını Açıklayamayan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin Veya Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması
• Bir Sözleşmenin Kurulması Ve İfası İle Doğrudan İlgili Olmak Kaydı İle Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması
• Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması
• İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi
• Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi
• Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi

C) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Toplanan kişisel veriler, kişisel verilerin aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kalmak kaydıyla işlenebilecektir.
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
• Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
• Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
• Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
• Personel özlük dosyasının oluşturulması
• SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
• Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması
• İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
• İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
• İşyeri güvenliğinin sağlanması
• İşyerine çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi
Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
• Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
• Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
• Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
• Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
• Çalışanlarla iletişimin sağlanması
• Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
• Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
• Kartvizit basımının sağlanması
• Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
• Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
• Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
• Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
• Toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması
• Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
• Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
• Memnuniyet anketi analizi yapılması
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

D) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel veriler KVKK ve türev mevzuatın cevaz verdiği ve gerekli olduğu ölçüde ve halin şartlarına göre buradakilerle sınırlı sayıda olmamakla birlikte; sözleşmesel amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, şirketin akdettiği sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yasal olarak veri aktarımının yasaklandığı haller dışında olması halinde yerine getirilmesi, hukuka uygun ve yasal olarak gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için departmanlar arası sevk ve bilgi tedariği, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; internet üzerinden ikincil görüş ve canlı destek birimlerinin etkin hizmet verebilmesi için online hizmet birimlerimize, şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir. Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler de bu kapsama dahildir ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde söz konusu kuruluşlara aktarılabilecektir.

E) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; hizmetlerin yasal gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Bildirim’in (E) ve (F) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

F) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
KVKK 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt içinde üçüncü şahıslara aktarılması düzenlenmiştir. Ana kural olarak kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılamaz. Çalışanlarımız da MUHATAPLAR’ın kişisel verileri kural olarak üçüncü şahıslara aktarılamayacağına işbu Bildirim ile muttali olmuştur. Kişisel verilerin aktarılmasına dair süreçlerde aşağıdaki kriterlere uygunluk sağlanır. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi ve aktarım süreçlerinin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerine göre uyarlanması Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. sorumluluğunda olup Kişisel Verilerin Korunması Heyeti tarafından bu süreçler takip ve koordine edilecektir.
İlgili kişinin kişisel verilerin aktarılması için açık rızasının bulunması KVKK’nin 8. maddesi gereği kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması için ana kural ilgili kişinin açık rızasının bulunmasıdır. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt içinde aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair KVKK’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddesinin 3. fıkrasıyla düzenlenen koşullarda kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması mümkündür. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması yönünden ilgili şartların sağlanması ve sair mevzuat hükümlerinin gerektirmesi koşulu ile kişisel verilerin aktarılması mümkündür.

G) KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
KVKK’nın 9. maddesi gereği kişisel veriler ana kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Rıza verilmesi halinde yurtdışında bağlı kuruluşlarımızla eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan meşru gerekliliklerle orantılı olarak paylaşılabilecek, Veri Koruma Kurulu’nun yayınlayacağı güvenli ülke listesi dikkate alınarak kişisel veriler aktarılabilecektir.
İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde de, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve aktarım bakımından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilen işleme ve aktarımlar yapılabilecektir.

H) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Bildirim’e uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ilgili kişinin talebi veya bizzat şirket tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Şirket, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik altyapıyı sağlar. Çalışanlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini uygulamakla mükelleftir.

I) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ekte yer alan “Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu”nu doldurup şirket adresine elden imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı akkon@hs03.kep.tr adresine e-posta ile göndermeniz halinde; Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Ek: Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu
Saygılarımızla bilginize sunulur.
Akkon Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş.
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:17/1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 520 30 35
F: +90 216 520 30 37
Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu
Türkçe